Należące do serii Shield czujki BXS i WXS pozwalają na niezależne ustawienia detekcji z lewej i prawej strony. Umożliwiają regulację zasięgu detekcji i maskowanie określonych obszarów w celu dostosowania detekcji do specyfiki terenu. Sprawdzenie prawidłowej konfiguracji obszarów detekcji wymaga wykonania testu przejścia.

Seria WXS

Seria WXS zapewnia obszar detekcji o zasięgu 12 metrów i kącie 180 stopni. Test należy rozpocząć od przejścia w obrębie obszaru detekcji (domyślne ustawienie) i sprawdzenia, czy następuje wzbudzenie czujki.


Jeśli mamy pewność, że czujka jest aktywowana i wykrywa nas prawidłowo, możemy następnie wyregulować ustawienia czujki, aby dostosować obszar detekcji z lewej i prawej strony.

Należy rozpocząć od zdjęcia pokrywy czujki, co pozwoli na łatwe wyjęcie czujki z tylnej puszki.

Na tym etapie uzyskujemy dostęp do szeregu konfigurowalnych funkcji.

Czujkę szerokokątną można zamontować na wysokości 0,8–1,2 m (montaż niski) lub 2 m (montaż wysokości). W przypadku montażu na wysokości 2 m zasięg detekcji wynosi stale 9 m i nie podlega regulacji. Opisana procedura dostosowania i testu przejścia dotyczy montażu niskiego.

Czujka WXS zapewnia niezależną, regulowaną detekcję z lewej i prawej strony. Istnieje możliwość regulacji zasięgu detekcji 2,5 m, 3,5 m, 6,0 m, 8,5 m lub 12 m odrębnie dla każdej strony. Zasięg nie musi być taki sam po obu stronach; możne wynosić np. 8,5 m z lewej i 3,5 m z prawej strony, co pozwala na indywidualne dostosowanie detekcji.

W razie potrzeby można całkowicie wyłączyć detekcję z jednej strony przy użyciu mikroprzełączników na górze czujki. Mikroprzełącznik nr 9 służy do wyłączania lewego, a mikroprzełącznik 10 prawego obszaru detekcji.


Po dostosowaniu zasięgu detekcji należy zamknąć pokrywę czujki, aby uruchomić tryb automatycznego testu przejścia, podczas którego należy przejść przez obszar detekcji w ciągu trzech minut. Wskaźnik LED czujki zamiga w przypadku wykrycia osoby i zgaśnie, gdy osoba nie będzie wykrywana, pozwalając na sprawdzenie prawidłowego dostosowania obszaru detekcji.
Seria BXS

BXS to zewnętrzna czujka kurtynowa o zasięgu detekcji 12 m z lewej i prawej strony. Podobnie jak w przypadku czujki WXS obszar detekcji można dostosować do indywidualnych wymagań. Czujki BXS są fabrycznie skonfigurowane na pełny zasięg: 12 m z każdej strony.

Po montażu można przystąpić do testu przejścia, sprawdzając prawidłowość działania detekcji z lewej i prawej strony. Jeśli pełny, 12-metrowy zasięg detekcji po obu stronach nie jest potrzebny, można go zmniejszyć.

W tym celu należy zdjąć pokrywę czujki i wyjąć ją z tylnej puszki. Umożliwi to dostęp do regulacji długości lewego i prawego obszaru detekcji. Przesuwając w górę i w dół przełączniki można niezależnie ustawić długość obszaru z lewej i prawej strony na wartość 2,5 m, 3,5 m, 6,0 m, 8,5 m lub 12 m.


W niektórych przypadkach detekcja z jednej strony może nie być potrzebna. Należy wtedy wyłączyć taki obszar za pomocą mikroprzełączników. Aby wyłączyć detekcję z lewej strony, należy ustawić mikroprzełącznik nr 4 w położeniu „OFF”. Wyłączenie detekcji z prawej strony wymaga natomiast użycia mikroprzełącznika nr 5.

Zamknięcie pokrywy czujki BXS po dokonaniu żądanych ustawień spowoduje automatyczne rozpoczęcie test przejścia. Należy przejść z lewej, a następnie z prawej strony czujki. Migający wskaźnik LED z danej strony zasygnalizuje wykrycie. Jeśli wskaźnik LED nie zaświeci się, oznacza to, że osoba nie została wykryta. Dopasowując odpowiednio zasięg, można zwiększyć precyzję działania czujki. Oznacza to, że po ustawieniu długości obszaru detekcji na 6 m nie powinno dochodzić do wzbudzenia, gdy osoba znajdzie się w większej odległości.

Jeśli efekt dokonanych ustawień nie będzie zadowalający, można powtórzyć wyżej opisane czynności.

Zapraszamy do obejrzenia instruktażu dotyczącego testu przejścia dla czujki BXS.