Polityka prywatności

Przedstawiamy Politykę prywatności firmy Optex.

 1. Ważne informacje kim jesteśmy

Cel niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób Optex (Europe) Limited, Optex Security B.V. i nasze podmioty OPTEX Security SAS (Francja), OPTEX Security Sp. z o.o. (Polska) oraz OPTEX Technologies B.V. (zwane łącznie w niniejszej Polityce prywatności „Optex”) gromadzą, przetwarzają i chronią wszelkie dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników w celu dostarczania naszych towarów i usług oraz korzystania z naszej strony internetowej, w zależności od przypadku („Dane użytkownika”), a także informują o prawach w zakresie ochrony prywatności i o tym, jak prawo chroni użytkownika.

Niniejsza strona internetowa oraz nasze towary i usługi nie są przeznaczone dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Jest istotne, aby użytkownik przeczytał niniejszą Politykę prywatności wraz z Polityką dotyczącą plików cookie oraz wszelkimi innymi zasadami ochrony prywatności lub zasadami uczciwego przetwarzania, które możemy przedstawić w określonych okolicznościach, gdy gromadzone lub przetwarzane są dane użytkownika, aby w pełni przedstawić, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy dane użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności uzupełnia inne powiadomienia i polityki prywatności i nie ma na celu ich zastąpienia.

Administrator

Optex (Europe) Limited (numer rejestracyjny ICO: Z9304332) i Optex Security B.V są administratorami danych osobowych użytkownika przekazywanych Optex, gromadzonych dla lub przez Optex lub przetwarzanych w związku z naszymi usługami.

Firma Optex dokłada wszelkich starań, aby dane, które gromadzimy od użytkownika, były przechowywane z zachowaniem poufności w bezpiecznym środowisku. Zawsze zapewniamy ochronę prywatności użytkownikowi i wykorzystujemy jego dane osobowe wyłącznie do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (UE) 2016/679 oraz brytyjską Ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r., z okresowymi zmianami.

Dane kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności należy kierować do naszego Biura Ochrony Danych (DPO) w następujący sposób:

Pełna nazwa osoby prawnej: Optex (Europe) Ltd.

Adres e-mail: privacy@optex-europe.com

Adres korespondencyjny: Attn. Privacy Team, Unit 13 Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU, United Kingdom

Numer telefonu: +44 (0) 1628 503 630

Należy pamiętać, że w każdej chwili użytkownik może złożyć skargę do Biura ds. Ochrony Danych Osobowych (Information Commissioner's Office, ICO) – brytyjskiego organu regulacyjnego zajmującego się kwestiami ochrony danych (www.ico.org.uk) lub lokalnego organu nadzorczego, jeśli użytkownik ma swoją siedzibę w Unii Europejskiej (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

Będziemy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się uwagami użytkownika przed zwróceniem się do ICO lub równoważnego organu nadzorczego, dlatego prosimy o kontakt z Optex w pierwszej kolejności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności i obowiązek użytkownika dotyczący informowania o zmianach

Niniejsza Polityka prywatności jest poddawana regularnym przeglądom. W związku z tym od czasu do czasu może zaistnieć konieczność wprowadzenia w niej zmian. Każda taka zmiana wejdzie w życie z chwilą umieszczenia jej na stronie internetowej. Z tego względu zachęcamy do regularnego zapoznawania się z Polityką prywatności. Niniejsza wersja polityki została ostatnio zaktualizowana w lipcu 2022 r.

Ważne jest, aby dane osobowe, które posiadamy na temat użytkownika były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie o wszelkich zmianach w danych osobowych w trakcie trwania relacji użytkownika z Optex.

Linki stron trzecich

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie takich linków lub aktywowanie połączeń może pozwolić stronom trzecim na gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych stron internetowych stron trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich oświadczenia dotyczące prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

2. Gromadzone dane

2.1 Firma Optex gromadzi dane osobowe w celu skutecznego działania i zapewnienia użytkownikowi najlepszych wrażeń związanych z naszymi produktami i usługami. Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmują one danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

  Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o użytkowniku, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

  Dane identyfikacyjne obejmują imię i nazwisko.

  Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.

  Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzysta użytkownik, aby uzyskać dostęp do tej strony internetowej.

  Dane profilowe obejmują zakupy lub zamówienia dokonane przez użytkownika, jego zainteresowania produktami, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.

  Dane użytkowe obejmują informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, produktów i usług.

  Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje dotyczące otrzymywania wiadomości marketingowych od Optex oraz naszych stron trzecich oraz preferencje użytkownika dotyczące komunikacji.

  Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zbiorcze mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale w świetle prawa nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio tożsamości użytkownika. Na przykład możemy zagregować dane o użytkowaniu w celu obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji strony internetowej. Jednak jeśli dodamy lub połączymy dane zbiorcze z danymi osobowymi użytkownika tak, że będą one mogły bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

  2.2 Szczególne kategorie danych osobowych

   Optex nie gromadzi żadnych danych osobowych należących do szczególnych kategorii (które obejmują dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych/filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, członkostwa w związkach zawodowych, informacji o stanie zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych), ani nie gromadzi informacji o wyrokach karnych i popełnionych przestępstwach.

   2.3 Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych

    Jeśli Optex musi gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub na mocy umowy zawartej z użytkownikiem, a użytkownik nie dostarczy tych danych na żądanie, Optex może nie być w stanie wywiązać się z zawartej umowy lub umowy, którą próbuje zawrzeć z użytkownikiem (np. w celu dostarczenia towarów lub usług). W takim przypadku firma może być zmuszona do anulowania produktu lub usługi, z której korzysta użytkownik. W odpowiednim momencie użytkownik zostanie powiadomiony o takiej sytuacji.

    3. Jak gromadzimy dane

     Stosujemy różne metody gromadzenia danych od użytkownika oraz na jego temat. Metody obejmują:

     Bezpośrednie interakcje. Użytkownik może przekazać swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, wypełniając formularze lub wysyłając korespondencję pocztą, kontaktując się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób (obejmuje to dane przekazane spółkom z naszej grupy i podmiotom stowarzyszonym). Dane obejmują przekazywane przez użytkownika w momencie:

     • ubiegania się o nasze produkty lub usługi;
     • zapisania się do naszego serwisu lub publikacji;
     • złożenia zamówienia wysyłania materiałów marketingowych;
     • wzięcia udziału w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
     • przekazania opinii zwrotnej lub kontaktu z Optex.

     Zautomatyzowane technologie lub interakcje (pliki cookie). W interakcji z naszą stroną internetową będziemy automatycznie gromadzić dane techniczne o sprzęcie użytkownika, działaniach i schematach przeglądania. Te dane osobowe są gromadzone za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

     Strony trzecie lub źródła dostępne publicznie. Dane osobowe użytkownika otrzymujemy także od różnych stron trzecich, takich jak nasi partnerzy kanałowi oraz ze źródeł publicznych, takie jak media społecznościowe i platformy sieciowe online lub poprzez rejestrację lub uczestnictwo w wydarzeniach branżowych i wydarzeniach Optex, jak określono poniżej:

     • Dane techniczne, profilowe i użytkowe oraz marketingowe i komunikacyjne od naszych dostawców usług analitycznych (więcej informacji jest dostępnych w Polityce dotyczącej plików cookie).
     • Dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz marketingowe i komunikacyjne z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Companies House i sieci mediów społecznościowych, a także informacje od uczestników imprez organizowanych przez Optex lub pochodzące z innych wydarzeń branżowych.

     4. Jak wykorzystujemy dane użytkownika

     Podstawa prawna

     Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych możemy wykorzystywać dane użytkownika tylko z określonych powodów i gdy mamy do tego podstawę prawną. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie do następujących celów:

     • gdy musimy wywiązać się z warunków umowy, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z użytkownikiem;
     • gdy jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej), a interesy i podstawowe prawa użytkownika nie są nadrzędne wobec tych interesów;
     • gdy musimy spełnić obowiązek prawny.

     Ogólnie rzecz biorąc nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych użytkownika, chociaż przed wysłaniem do użytkownika bezpośredniej komunikacji marketingowej przez strony trzecie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej poprosimy o zgodę użytkownika (z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik jest już klientem firmy Optex, w której to sytuacji możemy powołać się na podstawę prawną w postaci uzasadnionego interesu firmy) lub gdy wykorzystujemy pliki cookie i inne narzędzia służące do analityki internetowej (więcej informacji można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie). Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na otrzymywanie treści marketingowych w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą.

     Cele wykorzystywania danych użytkownika

     Poniżej przedstawiliśmy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika oraz na jakich podstawach prawnych opieramy się przy realizacji tych celów. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy.

     Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, do którego wykorzystujemy te dane. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebne są dalsze informacje dotyczące konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu danych osobowych, w przypadku gdy w poniższej tabeli określono więcej niż jedną podstawę.

     Cel/działalność

     Rodzaj danych

     Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa dotycząca uzasadnionego interesu

     Aby zarejestrować użytkownika jako nowego klienta lub potencjalnego klienta z zapytaniami sprzedażowymi lub technicznymi.

     (a) Tożsamość

     (b) Kontakt

     Wywiązanie się z umowy z użytkownikiem oraz budowanie bazy klientów na podstawie naszych uzasadnionych interesów.

     Aby skutecznie prowadzić naszą działalność gospodarczą, w tym sprzedawać użytkownikowi nasze produkty i usługi, w tym:

     (a) zarządzać płatnościami, opłatami i należnościami

     (b) pobierać i odzyskiwać należne pieniędzy

     (c) zakończyć sprzedaż lub wsparcie posprzedażowe.

     (a) Tożsamość

     (b) Kontakt

     (c) Marketing i komunikacja

     (d) Dane rozliczeniowe

     (a) Wywiązanie się z umowy z użytkownikiem

     (b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów

     (c) Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, gdy użytkownik jest istniejącym klientem lub pozostawał w relacji z firmą lub na podstawie zgody, gdy zdecydował się na otrzymywanie treści marketingowych.

     Należy pamiętać, że w przypadku gdy opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych użytkownika, nigdy nie będziemy opierać się również na innej podstawie prawnej.

     Aby zarządzać relacją z użytkownikiem, co obejmuje:

     (a) powiadamianie użytkownika o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności;

     (b) prośby o pozostawienie recenzji lub wzięcie udziału w ankiecie; oraz

     (c) obsługę naszego systemu CRM.

     (a) Tożsamość

     (b) Kontakt

     (c) Profil

     (d) Marketing i komunikacja

     (a) Wywiązanie się z umowy z użytkownikiem

     (b) Niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego

     (c) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby uaktualnić nasze rejestry i zbadać, jak klienci korzystają z naszych produktów/usług) lub na podstawie zgody, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

     Należy pamiętać, że w przypadku gdy opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych użytkownika, nigdy nie będziemy opierać się również na innej podstawie prawnej.

     Aby umożliwić użytkownikowi wzięcie udziału w losowaniu nagród lub konkursie albo wypełnienie ankiety

     (a) Tożsamość

     (b) Kontakt

     (c) Profil

     (d) Użytkowanie

     (e) Marketing i komunikacja

     (a) Wywiązanie się z umowy z użytkownikiem

     (b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zbadać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby rozwijać produkty i usługi oraz naszą działalność)

     Będziemy przetwarzać dane użytkownika w celach marketingowych i komunikacyjnych na podstawie naszych uzasadnionych interesów, jeśli użytkownik jest istniejącym klientem lub pozostawał w relacji z firmą lub na podstawie zgody, gdy zdecydował się na otrzymywanie treści marketingowych.

     Należy pamiętać, że w przypadku gdy opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych użytkownika, nigdy nie będziemy opierać się również na innej podstawie prawnej.

     Aby administrować i chronić naszą działalność oraz niniejszą stronę internetową (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

     (a) Tożsamość

     (b) Kontakt

     (c) Dane techniczne

     (a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji przedsiębiorstwa lub restrukturyzacji grupy)

     (b) Niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego

     Aby dostarczyć użytkownikowi odpowiednie treści na stronie internetowej oraz zmierzyć lub zrozumieć skuteczność treści, które dostarczamy za pośrednictwem naszej strony internetowej.

     (a) Tożsamość

     (b) Kontakt

     (c) Profil

     (d) Użytkowanie

     (e) Marketing i komunikacja

     (f) Dane techniczne

     Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zbadać, jak klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby rozwijać produkty i usługi oraz naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej)

     W przypadkach, w których jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, będziemy przetwarzać takie dane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie). Należy pamiętać, że nasza strona internetowa nie jest dynamiczna i nie jest spersonalizowana pod kątem profilu każdego użytkownika oraz że w przypadku, gdy opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych użytkownika, nigdy nie będziemy opierać się również na innej podstawie prawnej.

     Aby wykorzystać analizę danych do ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i wrażeń użytkowników

     (a) Dane techniczne

     (b) Użytkowanie

     Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby określić typy klientów dla naszych produktów i usług, aby zapewnić aktualne i odpowiednie treści na naszej stronie internetowej, aby rozwijać działalność i informować o naszej strategii marketingowej).

     W przypadku, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, będziemy przetwarzać takie dane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (prosimy o zapoznanie się z Polityką dotyczącą plików cookie).

     Aby poprawić wykorzystanie i wydajność naszej strony internetowej oraz dalej rozwijać nasze produkty i usługi.

     (a) Tożsamość

     (b) Kontakt

     (c) Dane techniczne

     (d) Użytkowanie

     (e) Profil

     (f) Marketing i komunikacja

     Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby rozwijać nasze produkty/usługi oraz naszą działalność).

     W przypadku, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, będziemy przetwarzać takie dane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (prosimy o zapoznanie się z Polityką dotyczącą plików cookie).

     Aby spełnić wymagania prawne lub regulacyjne

     (a) Tożsamość

     (b) Kontakt

     (c) Dane techniczne

     (d) Użytkowanie

     (e) Profil

     (f) Marketing i komunikacja

     Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

     Marketing

     Staramy się zapewnić użytkownikowi możliwość wyboru w odniesieniu do niektórych sposobów wykorzystania danych osobowych, w szczególności w zakresie treści marketingowych i reklamy. Stworzyliśmy Centrum Preferencji, w którym użytkownik może przeglądać i podejmować pewne decyzje dotyczące wykorzystania danych osobowych. Dostęp jest możliwy za pomocą linku w otrzymywanych od nas wiadomościach e-mail.

     Oferty promocyjne Optex

     Możemy wykorzystywać dane identyfikacyjne, kontaktowe, techniczne, użytkowe i profilowe użytkownika, aby wyrobić sobie pogląd na to, czego naszym zdaniem użytkownik może chcieć lub potrzebować, lub co może go zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla użytkownika istotne (nazywamy to treściami marketingowymi).

     Użytkownik może otrzymywać treści marketingowe, jeśli poprosił o takie informacje lub zakupił towary lub usługi i nie zrezygnował z otrzymywania takich treści lub kiedy wyraził zgodę na taką komunikację marketingową.

     Treści marketingowe stron trzecich

     Przed udostępnieniem danych osobowych użytkownika stronom trzecim spoza naszej grupy w celach przekazywania treści marketingowych poprosimy o wyraźną zgodę użytkownika.

     Rezygnacja

     W każdej chwili użytkownik może poprosić Optex lub strony trzecie o zaprzestanie wysyłania treści marketingowych, korzystając z linków do rezygnacji zawartych w każdej wysłanej do użytkownika wiadomości marketingowej. W tym celu należy kliknąć link rezygnacji z subskrypcji w naszych wiadomościach e-mail.

     W przypadku rezygnacji z otrzymywania treści marketingowych nie będzie to dotyczyło danych osobowych przekazanych w wyniku zakupu, rejestracji gwarancji, wrażeń związanych z użytkowaniem produktu/korzystaniem z usługi lub innych transakcji.

     Pliki cookie

     Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie, lub aby ostrzegała, gdy strony internetowe ustawiają lub uzyskują dostęp do plików cookie. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre części tej strony internetowej mogą stać się niedostępne lub mogą nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

     Zmiana celu

     Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów, dla których zostały one zgromadzone, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać do innego celu i ten cel jest zgodny z pierwotnym założeniem. W razie wszelkich pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych w nowym celu i zgodności z pierwotnym celem należy skontaktować się z firmą.

     Jeśli będziemy musieli wykorzystać dane osobowe użytkownika do niepowiązanego celu, powiadomimy go o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która zezwala nam na takie wykorzystanie.

     Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy lub zgody zgodnie z powyższymi zasadami, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

     5. Jak długo przechowujemy dane użytkownika

     5.1 Będziemy przechowywać dane użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to racjonalnie konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone, jak określono w niniejszej Polityce prywatności, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres w przypadku złożenia skargi lub jeśli mamy podstawy sądzić, że istnieje możliwość wszczęcia postępowania sądowego w odniesieniu do naszych relacji z użytkownikiem.

     5.2 Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych użytkownika, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne, regulacyjne, podatkowe, księgowe lub inne.

     5.3 Aby spełnić te zobowiązania, stosujemy rygorystyczne zasady dotyczące przeglądów i przechowywania danych:

      • Jeśli użytkownik złożył formularz zapytania na naszej stronie internetowej lub skontaktował się z nami za pośrednictwem innych kanałów (w tym w przypadku, gdy dokonał zakupu za pośrednictwem naszych partnerów kanałowych), ale zdecydował się nie zawrzeć z nami umowy, zachowamy jego dane przez okres 12 miesięcy.
      • Jeśli użytkownik jest obecnym lub byłym klientem, zachowamy jego dane przez 7 lat od daty zakończenia współpracy. Jest to spowodowane tym, że zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, tożsamości, finansowe i transakcyjne) przez 6 lat po tym, jak przestaną być oni klientami do celów podatkowych, a także po to, aby zapewnić zachowanie wszystkich istotnych informacji w celu dochodzenia i obrony roszczeń prawnych, a okres 7 lat pozwala nam zapewnić, że przechowujemy informacje przez 6 pełnych cykli roku podatkowego.

      5.4 W niektórych okolicznościach użytkownik może poprosić nas o usunięcie danych. Więcej informacji można znaleźć w poniższej części „Prawa użytkownika”.

      5.5 W niektórych okolicznościach będziemy anonimizować dane osobowe użytkownika (tak, aby nie można było ich dłużej powiązać z użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez dalszego powiadamiania użytkownika.

      6. W jaki sposób możemy udostępniać i ujawniać dane użytkownika

       6.1 W celu dostarczenia naszych towarów i usług oraz realizacji usług, których życzy sobie każdy klient, możemy udostępnić dane osobowe użytkownika podmiotom określonym poniżej w celach określonych w tabeli powyżej:

        Nasze spółki zależne i stowarzyszone, w tym między innymi biura europejskie (Optex Technologies B.V., Optex Security France, OPTEX Security Sp. z o.o.) oraz nasza spółka nadrzędna Optex Japan.

        • Nasi dostawcy zewnętrzni oraz dostawcy usług: udostępniamy dane dostawcom zewnętrznym oraz dostawcom usług, którzy pomagają w świadczeniu usług poprzez hosting strony internetowej, analizę danych, technologie informacyjne i powiązaną infrastrukturę.

        Do zewnętrznych stron trzecich, z którymi współpracujemy, należą:

        • Spotler
        • Google Analytics
        • Microsoft Clarity
        • Różni partnerzy logistyczni, w tym firmy spedycyjne takie jak DPD, Parcel Force, DHL i TNT).

        Więcej informacji na temat naszych plików cookie i dostawców usług analitycznych znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

        • Inne strony trzecie: możemy udostępniać dane stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, cesji, transferu lub innego zbycia całości lub części naszej firmy, aktywów lub akcji (w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym). Możemy również dążyć do przejęcia innych firm lub fuzji z nimi. Jeśli dojdzie do zmiany w naszej działalności, wówczas nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w taki sam sposób, jak określono w niniejszej Polityce prywatności.

        6.2 Możemy również wykorzystywać i ujawniać dane, jeśli uznamy to za konieczne: (i) na mocy obowiązującego prawa; (ii) w celu egzekwowania naszych regulaminów; (iii) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności; oraz (iv) w celu odpowiedzi na wnioski sądów, organów ścigania, agencji regulacyjnych oraz innych organów publicznych i rządowych.

        6.3 Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

         Jeśli użytkownik chciałby uzyskać listę naszych dostawców zewnętrznych i dostawców usług, prosimy o kontakt z naszym administratorem danych przy użyciu danych podanych powyżej.

         7. Przekazywanie danych użytkownika za granicę

          Udostępniamy dane osobowe użytkownika w ramach Optex Group. Wiąże się to z przekazywaniem danych użytkownika poza teren Wielkiej Brytanii.

          Wiele z naszych zewnętrznych stron trzecich ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i Wielką Brytanią, więc przetwarzanie przez nie danych osobowych użytkownika będzie wiązało się z przekazywaniem ich poza EOG i Wielką Brytanię.

          Ilekroć przekazujemy dane osobowe użytkownika poza EOG i Wielką Brytanię, zapewniamy im podobny stopień ochrony poprzez zapewnienie wdrożenia co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

          • Będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do krajów, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Dotyczy to przekazywania danych osobowych pomiędzy EOG a Wielką Brytanią.
          • W przypadku korzystania z usług określonych usługodawców możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych do stosowania w EOG i Wielkiej Brytanii (znanych jako standardowe klauzule umowne lub dodatek brytyjski lub brytyjska umowa o przekazywaniu danych za granicę), które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają odpowiednio w EOG i Wielkiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych szczegółów prosimy o kontakt z naszym DPO za pomocą danych kontaktowych podanych powyżej.

          Prosimy o kontakt, jeśli użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przekazywaniu jego danych osobowych poza EOG i Wielką Brytanię.

          8. Jak chronimy dane użytkownika

           Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych użytkownika w nieuprawniony sposób, ich zmianie lub ujawnieniu.

           Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy mają uzasadnioną zawodową potrzebę ich poznania. Osoby te będą przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązane do zachowania poufności.

           Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

           9. Prawa użytkownika

           9.1 W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do jego danych osobowych. Obejmują one:

            • żądanie dostępu do swoich danych osobowych;
            • żądanie poprawienia swoich danych osobowych;
            • żądanie usunięcia swoich danych osobowych;
            • sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
            • żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
            • żądanie przekazania swoich danych osobowych; oraz
            • prawo do wycofania zgody.

            Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@optex-europe.com.

            Zazwyczaj nie jest wymagana żadna opłata

            Użytkownik nie będzie musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub za skorzystanie z któregokolwiek z pozostałych praw). Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli jego żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Możemy także odmówić spełnienia żądania w przypadku zaistnienia takich okoliczności.

            Czego możemy potrzebować od użytkownika

            Możemy potrzebować konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić tożsamość użytkownika i zapewnić prawo do dostępu do danych osobowych (lub do korzystania z innych praw użytkownika). Jest to środek bezpieczeństwa, który ma zapewnić, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem, aby poprosić o dodatkowe informacje w związku z jego żądaniem, aby przyspieszyć naszą odpowiedź.

            Termin na udzielenie odpowiedzi

            Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Sporadycznie może nam to zająć więcej niż miesiąc, jeśli wniosek użytkownika jest szczególnie złożony lub jeżeli użytkownik złożył wiele wniosków. W takim przypadku powiadomimy o tym użytkownika i będziemy informować go na bieżąco.

            10. Kontakt

             Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania, wnioski lub wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania danych, może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: privacy@optex-europe.com lub wysłać list na adres korespondencyjny:

             OPTEX EMEA HEADQUARTERS

             OPTEX (EUROPE) LIMITED (UK office)

             For the attention of the Privacy Team

             Unit 13 Cordwallis Park,

             Clivemont Road,

             Maidenhead,

             Berkshire,

             SL6 7BU,

             United Kingdom.

             Polityka dotycząca plików cookie

             Przedstawiamy Politykę dotyczącą plików cookie firmy Optex.

             1. Ważne informacje kim jesteśmy

              Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie określa, w jaki sposób Optex (Europe) Limited, Optex Security B.V., OPTEX Security France, OPTEX Technologies B.V. i OPTEX Security Sp. z o.o. (zwane łącznie „Optex” w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie) wykorzystują pliki cookie na naszych stronach internetowych dostępnych pod adresem: www.optex-europe.com, www.optex-europe.com/fr, www.optex-europe.com/it, www.optex-europe.com/es, www.optex-europe.com/de, www.optex-europe.com/nl, oraz www.optex-europe.com/pl.

              Na naszej stronie internetowej możemy zamieszczać łącza do innych stron internetowych należących do określonych zaufanych stron trzecich i członków naszej grupy oraz przez nie obsługiwanych. Strony internetowe należące do stron trzecich lub członków grupy Optex mogą również wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie zgodnie z ich własnymi, odrębnymi politykami.

              Niniejszą Politykę należy czytać łącznie z naszą Polityką prywatności dostępną [tutaj]. Ta polityka określa ogólnie w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe, a także wyjaśnia prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych oraz szczegóły dotyczące sposobu kontaktowania się z nami i organami nadzorczymi w przypadku skarg.

              2. Czym są pliki cookie?

               Plik cookie to mały plik, który jest umieszczany na urządzeniu użytkownika (np. w przeglądarce lub na dysku twardym komputera, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego) podczas korzystania z naszej strony internetowej. Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Dzięki nim umożliwiamy użytkownikowi zapisanie jego preferencji, analizujemy ruch w sieci lub pozwalamy aplikacjom internetowym reagować indywidualnie w stosunku do użytkowników, dzięki czemu możemy dostosować ich działanie do potrzeb i upodobań użytkownika poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji o preferencjach użytkownika. Niektóre z tych danych będą miały charakter anonimowy, zagregowany lub statystyczny, co oznacza, że nie będziemy w stanie zidentyfikować poszczególnych użytkowników.

               Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, w tym szczegółowy wykaz informacji, które Optex oraz inne podmioty mogą gromadzić na temat użytkownika za pośrednictwem plików cookie, znajduje się poniżej.

               3. Zgoda na korzystanie z plików cookie i zmiana ustawień

                Poprosimy użytkownika o zgodę na umieszczenie plików cookie lub innych podobnych technologii na jego urządzeniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one niezbędne do działania naszej strony internetowej. Należą do nich na przykład plik CRAFT_CSRF_TOKEN, który jest konfigurowany przez Craft CMS (Content Management Software) w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej (zapobieganie fałszowaniu żądań przekazywanych między stronami za każdym przesłaniem formularza), oraz pliki cookie Spotler, które są niezbędne do korzystania z formularzy na naszej stronie internetowej.

                Użytkownik może wycofać każdą zgodę na wykorzystanie plików cookie lub zarządzać innymi preferencjami dotyczącymi plików cookie, korzystając z narzędzia preferencji dotyczących plików cookie na naszej stronie internetowej. Użytkownik może wtedy przejrzeć różne kategorie plików cookie, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej, a także dostosować odpowiednie suwaki w zależności od swoich preferencji. Wszystkie preferencje dotyczące plików cookie można dostosować za pomocą narzędzia do obsługi plików cookie na naszej stronie, z wyjątkiem kategorii ściśle niezbędnych plików cookie, które można wyłączyć wyłącznie poprzez zmianę preferencji w przeglądarce. Należy pamiętać, że wyłączenie ściśle niezbędnych plików cookie w przeglądarce oznacza, że niektóre kluczowe funkcje naszej strony internetowej (i innych odwiedzanych stron internetowych) mogą nie działać, co z kolei oznacza, że może to mieć wpływ na wrażenia użytkownika. W takiej sytuacji Optex może nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi żądanej funkcji (takiej jak przesłanie informacji do formularza online).

                4. Kategorie plików cookie oraz sposób korzystania z plików cookie

                 Używamy następujących plików cookie i innych technologii:

                 • Ściśle niezbędne pliki cookie: te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej i nie można ich wyłączyć. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają przesyłanie informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub zapisywanie preferencji użytkownika.
                 • Pliki cookie służące do analizy / zapewnienia wydajności: te pliki cookie umożliwiają uzyskanie ogólnego obrazu działania naszej strony internetowej w zakresie statystyk, poziomu zaangażowania, trafności treści i łatwości nawigacji. Wykorzystujemy te informacje, aby poprawić funkcjonalność i zawartość naszej strony internetowej, jak również wrażenia użytkownika, na przykład poprzez zapewnienie, że skutecznie działamy na podstawie zapytań złożonych przez użytkownika na naszej stronie internetowej. Te pliki cookie mogą być konfigurowane przez Optex lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi zostały dodane na naszych stronach.
                 • Reklamowe pliki cookie: te pliki cookie mogą być konfigurowane przez strony trzecie, np. na platformach mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn i Facebook. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach w oparciu o jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika oraz rejestrowanie jego wizyty na naszej stronie internetowej, odwiedzanych stron i klikniętych przez użytkownika linków. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, co pozwala nam zapoznać się z informacjami o aktywności osób odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników naszego serwisu, w tym informacje o odsłonach, źródle i czasie spędzonym na naszej stronie. Informacje te są zdepersonalizowane i wyświetlane w postaci liczb, co oznacza, że nie można ich powiązać z konkretnymi osobami. Aby zrezygnować ze śledzenia z Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, należy odwiedzić stronę internetową https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

                 Pliki cookie pomagają w analizie danych o ruchu na stronie internetowej i umożliwiają ulepszanie naszej strony, aby dostosować ją do potrzeb klientów. Informacje są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów analizy statystycznej.

                 Ogólnie rzecz biorąc pliki cookie pomagają w zapewnieniu lepszej strony internetowej, umożliwiając monitorowanie stron przydatnych dla użytkowników oraz ustalenie, które ze stron nie są przydatne. Plik cookie w żaden sposób nie zapewnia dostępu do komputera użytkownika ani nie przekazuje żadnych informacji osobistych poza danymi, które użytkownik sam zdecydował się udostępnić.

                 Dla wygody użytkownika poniżej przedstawiliśmy w formie tabeli stosowane przez Optex pliki cookie, ich cel, określenie, czy są to niezbędne pliki cookie i czy wymagana będzie zgoda użytkownika, oraz czas ważności plików cookie.

                 Niezbędne pliki cookie (użytkownik nie będzie proszony o udzielenie zgody przed umieszczeniem tego pliku cookie)

                 Stosowane pliki cookie

                 Rodzaj pliku cookie

                 Nazwa pliku cookie

                 Okres ważności pliku cookie

                 Przeznaczenie

                 Craft

                 Niezbędny – (użytkownik nie będzie proszony o udzielenie zgody przed umieszczeniem tego pliku cookie)

                 CRAFT_CSRF_TOKEN

                 sesja

                 Ten plik cookie jest konfigurowany przez dostawcę Craft CMS. Plik jest wykorzystywany w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, czyli zapobiegania fałszowaniu żądań przekazywania danych między stronami za każdym razem, kiedy przesyłany jest formularz.

                 Spotler

                 Niezbędny – (użytkownik nie będzie proszony o udzielenie zgody przed umieszczeniem tego pliku cookie)

                 gf_kontakt

                 wow.anonymousId

                 wow.sesja

                 wow.utmvalues

                 wow.harmonogram

                 wow.trackingdata

                 wow.dane

                 sesja

                 2 lata

                 20 minut

                 20 minut

                 20 minut

                 20 minut

                 2 lata

                 Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszej strony internetowej. Należą do nich na przykład pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z formularzy online.

                 Pliki cookie służące do analizy / zapewnienia wydajności (przed umieszczeniem tego pliku cookie użytkownik zostanie poproszony o zgodę)

                 Spotler

                 gf_kontakt

                 wow.anonymousId

                 wow.sesja

                 wow.utmvalues

                 wow.harmonogram

                 wow.trackingdata

                 wow.dane

                 sesja

                 2 lata

                 20 minut

                 20 minut

                 20 minut

                 20 minut

                 2 lata

                 Są to pliki cookie wykorzystywane do śledzenia aktywności na stronie i poprawy wydajności, na przykład łączenia kilku sesji w jedną, aby strony ładowały się szybciej i spójniej.

                 Oktopost

                 oktgid

                 oktsid

                 oktolead-001nq494n5aibzh-Url

                 oktolead-001nq494n5aibzh-Country

                 1 rok

                 sesja

                 1 dzień

                 1 dzień

                 Oktopost służy do śledzenia wizyt na stronie internetowej, które pochodzą z naszych postów w mediach społecznościowych na portalach takich jak LinkedIn i Twitter. Śledzące pliki cookie są wykorzystywane do rejestrowania interakcji z linkami okt.to pochodzącymi z tych źródeł.

                 Google

                 _ga_2QEHRF03YF

                 _ga

                 _gid

                 _gat

                 2 lata

                 2 lata

                 1 dzień

                 1 minuta

                 Te pliki cookie są używane do gromadzenia informacji o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej strony. Używamy tych informacji do sporządzania raportów i ulepszania strony internetowej. Pliki cookie w formie anonimowej gromadzą informacje m.in. o liczbie odwiedzających stronę, skąd odwiedzający trafili na stronę i jakie strony odwiedzili.

                 Reklamowe pliki cookie (przed umieszczeniem tego pliku cookie poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody)

                 Linkedin

                 UserMatchHistory

                 lang

                 bcookie

                 lidc

                 lang

                 bscookie

                 AnalyticsSyncHistory

                 li_gc

                 1 miesiąc

                 sesja

                 2 lata

                 1 dzień

                 sesja

                 2 lata

                 1 miesiąc

                 2 lata

                 Te pliki cookie są konfigurowane przez portal LinkedIn, aby dowiedzieć się, czy ktoś, kto zobaczył reklamę, odwiedził później naszą stronę internetową i wykonał określone działanie. Podobnie partnerzy LinkedIn mogą używać plików cookie, aby określić, czy reklama została wyświetlona i jak się sprawdziła lub aby dostarczyć informacji na temat interakcji z reklamami.

                 Twitter

                 personalization_id

                 muc_ads

                 2 lata

                 2 lata

                 Portal Twitter konfiguruje ten plik cookie w celu integracji i udostępniania funkcji dla mediów społecznościowych, a także przechowywania informacji o tym, jak użytkownik korzysta ze strony internetowej, w celu śledzenia i ukierunkowania działań.

                 Facebook

                 _fbp

                 3 miesiące

                 Ten plik cookie jest umieszczany przez portal Facebook w celu wyświetlania reklam po odwiedzeniu strony internetowej na Facebooku lub na platformie cyfrowej z reklamami Facebooka.

                 Clarity

                 MUID

                 ANONCHK

                 CLID

                 SM

                 SRM_B

                 1 rok 24 dni

                 10 minut

                 1 rok

                 sesja

                 1 rok 24 dni

                 Używamy Clarity, aby zrozumieć, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z naszą stroną internetową. Te pliki cookie są tworzone przez Microsoft Bing w celu rozpoznania unikalnych przeglądarek internetowych odwiedzających strony Microsoft. Te pliki cookie są wykorzystywane do celów reklamowych, analizy strony internetowej i innych działań.


                 5. Pliki cookie stron trzecich

                 Funkcjonalne pliki cookie stron trzecich

                 Korzystamy z usług ograniczonej liczby wstępnie zaakceptowanych dostawców zewnętrznych, aby zapewnić użytkownikom pewne funkcje na naszej stronie internetowej. Te zewnętrzne funkcje mogą wiązać się z umieszczeniem w przeglądarce użytkownika tzw. plików cookie stron trzecich.

                 Poniższa tabela zawiera nazwy dostawców zewnętrznych, na których usługach polegamy w przypadku niektórych funkcji naszego portalu i którzy mogą umieszczać funkcjonalne pliki cookie stron trzecich w przeglądarce użytkownika w ramach procesu udostępniania tych funkcji:

                 Nazwa zewnętrznego dostawcy funkcjonalnych plików cookie

                 Link do Polityki prywatności

                 Link do opcji rezygnacji (jeśli jest dostępny)

                 Craft

                 https://craftcms.com/privacy

                 Spotler

                 https://spotler.co.uk/privacy

                 Pliki cookie innych firm są własnością ich dostawców i pozostają poza kontrolą firmy Optex. Ponieważ dostawcy zewnętrzni wymienieni w powyższej tabeli mogą w dowolnym momencie zmienić swoje warunki, zasady ochrony prywatności, zasady dotyczące plików cookie itp., zalecamy bezpośrednie i okresowe zapoznawanie się z zasadami obowiązującymi u tych dostawców za pośrednictwem linków zamieszczonych w powyższej tabeli.

                 Niezależnie od powyższego za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, będzie miał możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie stron trzecich za pomocą suwaka „Funkcjonalne pliki cookie”, który znajduje się w ikonie kontroli plików cookie w lewym/prawym rogu dowolnej strony portalu.

                 6. Jak wyłączyć wszystkie pliki cookie i jakie są tego konsekwencje

                  Użytkownik może również zaakceptować lub odrzucić (albo usunąć) pliki cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować jej ustawienia, aby odrzucić pliki cookie, jeśli jest taka potrzeba. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć pliki cookie, niektóre funkcje naszej strony internetowej lub usług mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

                  7. Jak można się z nami skontaktować

                  Wszelkie pytania, prośby lub wątpliwości związane z niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie lub informacjami na temat użytkowników, które przechowujemy, należy kierować na adres e-mail: privacy@optex-europe.com. Można również napisać do nas na następujący adres:

                  OPTEX EMEA HEADQUARTERS

                  (SIEDZIBA GŁÓWNA OPTEX W REGIONIE EMEA)

                  OPTEX (EUROPE) LIMITED (UK office)

                  For the attention of the Privacy Team

                  Unit 13 Cordwallis Park,

                  Clivemont Road,

                  Maidenhead,

                  Berkshire,

                  SL6 7BU,

                  United Kingdom

                  8. Zmiany w niniejszej polityce

                   Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została opublikowana w dniu [9 sierpnia 2022 r.], a ostatnia aktualizacja miała miejsce w lipcu 2022 r.

                   Od czasu do czasu możemy zmienić niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie. W takim przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni za pośrednictwem tej strony. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony w celu upewnienia się, że zna on najnowszą obowiązującą wersję Polityki.